Rộng mở tâm hồn
Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống

Xin mời đăng ký thành viên mới tại đây
Hoặc đăng nhập:
Hỗ trợ quên mật khẩu?

KINH ĐIỂN CÀN LONG TẠNG • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 1 (a) - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 1 (b) - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 2 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển(còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 3 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển(còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 4 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 5 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 6 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 7 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 8 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 9 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 10 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 11 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 12 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 13 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 14 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (hết bộ)
  Phóng quang Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 30 quyển
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 15 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển
  Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật Kinh 30 quyển
  Quang tán Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 10 quyển
  Đạo hành Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 10 quyển
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 16
  Tiểu phẩm Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 10 quyển
  Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật sao kinh – 5 quyển
  Đại minh độ vô cực kinh – 5 quyển
  Thắng thiên vương Bát-nhã ba-la-mật Kinh – 7 quyển
  Kim cang Bát-nhã ba-la-mật kinh - 3quyển
  Năng đoạn Kim cang Bát-nhã ba-la-mật kinh - 2quyển
  Kim cang năng đoạn Bát-nhã ba-la-mật kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Nhu Thủ Bồ Tát vô thượng thanh tịnh phân vệ kinh - 2quyển
  Nhơn vương Hộ quốc Bát-nhã ba-la-mật kinh - 2quyển
  Thật tướng Bát-nhã ba-la-mật kinh - 1 quyển
  Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật đại minh chú kinh - 1 quyển
  Bát-nhã ba-la-mật đa tâm kinh - 1 quyển
  Văn thù sư lợi sở thuyết Ma ha Bát-nhã ba-la-mật kinh – 1 quyển
  Văn thù sư lợi sở thuyết Bát-nhã ba-la-mật Kinh -1 quyển
 • Đại thừa Bảo Tích bộ :Tập 17: Đại bảo tích kinh – 120 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bảo Tích bộ:Tập 18: Đại bảo tích kinh – 120 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bảo Tích bộ:Tập 19: Đại bảo tích kinh – 120 quyển (hết)
  Đại phương quảng tam giới kinh - 3quyển
  Phật thuyết Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh - 3quyển
  Phật thuyết A-di-đà kinh – 2 quyển
  Phật thuyết Vô Lượng Thọ kinh - 2quyển
 • Đại thừa Bảo Tích bộ:Tập 20:
  Phật thuyết A-súc Phật quốc kinh - 3 quyển
  Phật thuyết Đại thừa thập pháp kinh – 1 quyển
  Phật thuyết phổ môn phẩm kinh – 1 quyển
  Văn-thù-sư-lợi Phật độ nghiêm tịnh kinh – 2 quyển
  Phật thuyết bào thai kinh - 1 quyển
  Phật thuyết pháp kính kinh - 2 quyển
  Úc ca la việt vấn Bồ Tát hạnh kinh – 1 quyển
  Huyễn sĩ nhơn hiền kinh - 1 quyển
  Phật thuyết quyết định tỳ ni kinh – 1 quyển
  Phát giác tịnh tâm kinh – 2 quyển
  Phật thuyết ưu điền vương kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Tu ma đề kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Tu ma đề Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Ly cấu thí nữ kinh - 1quyển
  Phật thuyết A-xà-thế vương nữ A-thuật-đạt Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Tu lại kinh – 2 quyển
  Đắc vô cấu nữ kinh – 1 quyển
  Văn-thù-sư-lợi sở thuyết bất tư nghị Phật cảnh giới kinh - 2 quyển
  Phật thuyết Như huyễn tam muội kinh – 3 quyển
  Thiện trụ ý thiên tử sở vấn kinh – 3 quyển
  Thái tử loát hộ kinh - 1 quyển
  Thái tử Hòa hưu kinh - 1 quyển
  Nhập pháp giới thể tánh kinh - 1 quyển
  Huệ Thượng Bồ Tát vấn đại thiện căn kinh – 2 quyển
  Đại thừa hiển thức kinh - 2 quyển
  Phật thuyết Đại thừa phương đẳng yếu huệ kinh - 1 quyển
  Di lặc Bồ Tát sở vấn bổn nguyện kinh - 1 quyển
  Độ nhất thiết chư Phật cảnh giới trí nghiêm kinh - 1 quyển
  Phật di nhật ma ni bảo kinh – 1 quyển
  Phật thuyết Ma ha diễn Bảo nghiêm kinh – 1 quyển
  Thắng Man sư tử hống Nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh – 1 quyển
  Tỳ da sa vấn kinh – 2 quyển
 • Đại thừa Đại tập bộ: Tập 21:
  Đại phương đẳng Đại tập kinh - 30 quyển
  Đại thừa đại phương đẳng nhật tạng kinh - 10 quyển
 • Đại thừa Đại tập bộ: Tập 22:
  Đại phương đẳng Đại tập Nguyệt tạng kinh - 10 quyển
  Đại thừa đại tập địa tạng thập luân kinh - 10 quyển
  Phật thuyết Đại phương quảng thập luân kinh - 8 quyển
  đại tập tu di tạng kinh - 2 quyển
  hư không dựng Bồ Tát kinh - 2 quyển
  Hư Không Tạng Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Hư Không Tạng Bồ Tát thần chú kinh - 1 quyển
  Quán Hư Không Tạng Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Bồ Tát niệm Phật Tam muội kinh - 6 quyển
  Phật thuyết đại phương đẳng đại tập Bồ Tát niệm Phật Tam muội kinh - 10 quyển
 • Đại thừa Đại tập bộ: Tập 23:
  Bát chu Tam muội kinh - 3 quyển
  A sai mạt Bồ Tát kinh - 7 quyển
  Đại phương đẳng Đại tập Hiền Hộ kinh - 5 quyển
  Bạt Pha Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Vô Tận Ý Bồ Tát kinh - 4 quyển
  Đại tập Thí dụ vương kinh - 2 quyển
  Đại ai kinh - 8 quyển
  Bảo nữ sở vấn kinh - 4 quyển
  Vô Ngôn Đồng tử kinh - 2 quyển
  Tự Tại Vương Bồ Tát kinh - 2 quyển
  Phấn Tấn Vương vấn kinh - 2 quyển
  Bảo Tinh đà la ni kinh - 8 quyển
  độ chư Phật cảnh giới trí quang nghiêm kinh - 1 quyển
  Đại thừa Kim Cang Kế Châu Bồ Tát tu hành phần kinh - 1 quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 24:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh lục thập quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 25:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh lục thập quyển
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh - 80 quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 26:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh - 80 quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 27:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh - 80 quyển
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh Phổ Hiền Bồ Tát hành nguyện phẩm - 40 quyển
  tín lực nhập ấn pháp môn kinh - 5 quyển


Trang hiển thị từ 1 đến 28 trong tổng số 170 tập kinh hiện có.
Lượt xem hôm nay: 33 người.


Xin mời ghi cảm nhận, ý kiến nhận xét của quý vị về trang này.
Ý kiến của Quý vị là nguồn động viên quý giá cho những nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn.


Thời gian tải trang là 0,079 giây.