Rộng mở tâm hồn
Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống

Xin mời đăng ký thành viên mới tại đây
Hoặc đăng nhập:
Hỗ trợ quên mật khẩu?

KINH ĐIỂN CÀN LONG TẠNG • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 1 (a) - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 1 (b) - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 2 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển(còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 3 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển(còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 4 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 5 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 6 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 7 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 8 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 9 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 10 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 11 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 12 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 13 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 14 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển (hết bộ)
  Phóng quang Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 30 quyển
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 15 - Đại Bát-nhã ba-la-mật đa Kinh - tổng cộng 600 quyển
  Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật Kinh 30 quyển
  Quang tán Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 10 quyển
  Đạo hành Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 10 quyển
 • Đại thừa Bát-nhã bộ:Tập 16
  Tiểu phẩm Bát-nhã ba-la-mật Kinh - 10 quyển
  Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật sao kinh – 5 quyển
  Đại minh độ vô cực kinh – 5 quyển
  Thắng thiên vương Bát-nhã ba-la-mật Kinh – 7 quyển
  Kim cang Bát-nhã ba-la-mật kinh - 3quyển
  Năng đoạn Kim cang Bát-nhã ba-la-mật kinh - 2quyển
  Kim cang năng đoạn Bát-nhã ba-la-mật kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Nhu Thủ Bồ Tát vô thượng thanh tịnh phân vệ kinh - 2quyển
  Nhơn vương Hộ quốc Bát-nhã ba-la-mật kinh - 2quyển
  Thật tướng Bát-nhã ba-la-mật kinh - 1 quyển
  Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật đại minh chú kinh - 1 quyển
  Bát-nhã ba-la-mật đa tâm kinh - 1 quyển
  Văn thù sư lợi sở thuyết Ma ha Bát-nhã ba-la-mật kinh – 1 quyển
  Văn thù sư lợi sở thuyết Bát-nhã ba-la-mật Kinh -1 quyển
 • Đại thừa Bảo Tích bộ :Tập 17: Đại bảo tích kinh – 120 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bảo Tích bộ:Tập 18: Đại bảo tích kinh – 120 quyển (còn tiếp)
 • Đại thừa Bảo Tích bộ:Tập 19: Đại bảo tích kinh – 120 quyển (hết)
  Đại phương quảng tam giới kinh - 3quyển
  Phật thuyết Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh - 3quyển
  Phật thuyết A-di-đà kinh – 2 quyển
  Phật thuyết Vô Lượng Thọ kinh - 2quyển
 • Đại thừa Bảo Tích bộ:Tập 20:
  Phật thuyết A-súc Phật quốc kinh - 3 quyển
  Phật thuyết Đại thừa thập pháp kinh – 1 quyển
  Phật thuyết phổ môn phẩm kinh – 1 quyển
  Văn-thù-sư-lợi Phật độ nghiêm tịnh kinh – 2 quyển
  Phật thuyết bào thai kinh - 1 quyển
  Phật thuyết pháp kính kinh - 2 quyển
  Úc ca la việt vấn Bồ Tát hạnh kinh – 1 quyển
  Huyễn sĩ nhơn hiền kinh - 1 quyển
  Phật thuyết quyết định tỳ ni kinh – 1 quyển
  Phát giác tịnh tâm kinh – 2 quyển
  Phật thuyết ưu điền vương kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Tu ma đề kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Tu ma đề Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Ly cấu thí nữ kinh - 1quyển
  Phật thuyết A-xà-thế vương nữ A-thuật-đạt Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Tu lại kinh – 2 quyển
  Đắc vô cấu nữ kinh – 1 quyển
  Văn-thù-sư-lợi sở thuyết bất tư nghị Phật cảnh giới kinh - 2 quyển
  Phật thuyết Như huyễn tam muội kinh – 3 quyển
  Thiện trụ ý thiên tử sở vấn kinh – 3 quyển
  Thái tử loát hộ kinh - 1 quyển
  Thái tử Hòa hưu kinh - 1 quyển
  Nhập pháp giới thể tánh kinh - 1 quyển
  Huệ Thượng Bồ Tát vấn đại thiện căn kinh – 2 quyển
  Đại thừa hiển thức kinh - 2 quyển
  Phật thuyết Đại thừa phương đẳng yếu huệ kinh - 1 quyển
  Di lặc Bồ Tát sở vấn bổn nguyện kinh - 1 quyển
  Độ nhất thiết chư Phật cảnh giới trí nghiêm kinh - 1 quyển
  Phật di nhật ma ni bảo kinh – 1 quyển
  Phật thuyết Ma ha diễn Bảo nghiêm kinh – 1 quyển
  Thắng Man sư tử hống Nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh – 1 quyển
  Tỳ da sa vấn kinh – 2 quyển
 • Đại thừa Đại tập bộ: Tập 21:
  Đại phương đẳng Đại tập kinh - 30 quyển
  Đại thừa đại phương đẳng nhật tạng kinh - 10 quyển
 • Đại thừa Đại tập bộ: Tập 22:
  Đại phương đẳng Đại tập Nguyệt tạng kinh - 10 quyển
  Đại thừa đại tập địa tạng thập luân kinh - 10 quyển
  Phật thuyết Đại phương quảng thập luân kinh - 8 quyển
  đại tập tu di tạng kinh - 2 quyển
  hư không dựng Bồ Tát kinh - 2 quyển
  Hư Không Tạng Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Hư Không Tạng Bồ Tát thần chú kinh - 1 quyển
  Quán Hư Không Tạng Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Phật thuyết Bồ Tát niệm Phật Tam muội kinh - 6 quyển
  Phật thuyết đại phương đẳng đại tập Bồ Tát niệm Phật Tam muội kinh - 10 quyển
 • Đại thừa Đại tập bộ: Tập 23:
  Bát chu Tam muội kinh - 3 quyển
  A sai mạt Bồ Tát kinh - 7 quyển
  Đại phương đẳng Đại tập Hiền Hộ kinh - 5 quyển
  Bạt Pha Bồ Tát kinh - 1 quyển
  Vô Tận Ý Bồ Tát kinh - 4 quyển
  Đại tập Thí dụ vương kinh - 2 quyển
  Đại ai kinh - 8 quyển
  Bảo nữ sở vấn kinh - 4 quyển
  Vô Ngôn Đồng tử kinh - 2 quyển
  Tự Tại Vương Bồ Tát kinh - 2 quyển
  Phấn Tấn Vương vấn kinh - 2 quyển
  Bảo Tinh đà la ni kinh - 8 quyển
  độ chư Phật cảnh giới trí quang nghiêm kinh - 1 quyển
  Đại thừa Kim Cang Kế Châu Bồ Tát tu hành phần kinh - 1 quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 24:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh lục thập quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 25:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh lục thập quyển
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh - 80 quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 26:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh - 80 quyển
 • Đại thừa Hoa Nghiêm bộ: Tập 27:
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh - 80 quyển
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh Phổ Hiền Bồ Tát hành nguyện phẩm - 40 quyển
  tín lực nhập ấn pháp môn kinh - 5 quyển


Trang hiển thị từ 1 đến 28 trong tổng số 170 tập kinh hiện có.
Lượt xem hôm nay: người.


Xin mời ghi cảm nhận, ý kiến nhận xét của quý vị về trang này.
Ý kiến của Quý vị là nguồn động viên quý giá cho những nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn.