TỪ ĐIỂN TẠNG-ANH (Tibetan-English)

 


Thời gian tải trang là 0.0106 giây.